การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

เดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด สาขาโรงงานโรจนะและโรงงานลพบุรี ได้จัดให้มีการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) หรือ Surveillance Audit โดยมีคณะผู้ตรวจจากบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ตรวจประเมิน ซึ่งผลการตรวจประเมิน พบว่าทั้งสองโรงงาน ปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานแรงงานไทยฯ และไม่พบประเด็นข้อบกพร่องหรือความไม่สอดคล้อง (Non-Conformity)

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด สาขาโรงงานโรจนะและโรงงานลพบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานไทยฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ปัจจุบันทั้งสองโรงงานได้รับการรับรองในระดับสมบูรณ์ ใบรับรองฉบับล่าสุดมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึง 23 มีนาคม 2565 โดยต้องจัดให้มีการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบ หรือ Surveillance Audit ทุกๆหนึ่งปี

Tag :

SHARE :

Back