News

21 เม.ย. 2018

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

คุณอักษร ดำรงสุกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรพนักงาน ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

22 ก.พ. 2018

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด  (โรงงานบางปะอิน)

22 ม.ค. 2018

GUINNESS WORLD RECORDS™ For Smallest and Longest

18 ม.ค. 2018

ฝ่าย Precision Component Injection Mold Lopburi (PCIL) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการ Injection Molding Education ให้กับพนักงานที่ผ่านการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติ ในระดับ 3 และ ระดับ 2

ฝ่าย Precision Component Injection Mold Lopburi (PCIL) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ Injection Molding Education โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการฉีดพลาสติกให้กับพนักงานช่างเทคนิค หัวหน้างาน และวิศวกร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตัวพนักงาน สำหรับโครงการนี้มีพนักงานในฝ่าย PCIL เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 61 คนโดยแบ่งเป็นพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิคจำนวน 41 คน และพนักงานตำแหน่งหัวหน้างาน และวิศวกร จำนวน 20 คน  ซึ่งพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมกระบวนการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

21 ธ.ค. 2017

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวน 23,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวน 23,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี