About Us

Profile of MinebeaMitsumi

มินีแบมิตซูมิเป็นผู้ผลิตตลับลูกปืน ชิ้นส่วนเชิงกล และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบด้วย โรงงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนา 60 แห่ง กระจายอยู่ใน 14 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด และด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจรภายในบริษัท ทำให้มินีแบมิตซูมิสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง