ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด มีความมุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ดำเนินการตามโครงการ CSR-DIW Continuous กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รูปโล่ CSR-DIW

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

– โครงการ “มินีแบ รักษ์นะปะการัง” เป็นโครงการเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดแสมสาร จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของระบบนิเวศแนวปะการังและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ปลูกปะการัง2

ปลูกปะการัง1

– โครงการ “คืนสมดุลสู่ป่า คืนคุณค่าสูธรรมชาติ” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
จ.ลพบุรี โดยพนักงานร่วมกันสร้างฝาย โป่งเทียม และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธารในพื้นที่

CSR ปลูกป่าซับลังกา2

CSR ปลูกป่าซับลังกา1

–  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้วยกระแทก จ.ลพบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

CSR ห้วยกระแทก3

CSR ห้วยกระแทก1