รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559

(Thai) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน)

ได้รับรางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ)
“ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ระดับเพชร”

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนยน พ.ศ. 2559

Tag :

SHARE :

Back