Pressed Parts

Pressed Parts

 

ผลิตชิ้นส่วนด้วยการปั้มขึ้นรูปโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง เป็นชิ้นส่วนประกอบในอุปกรณ์ทั่วไป และชิ้นส่วนของยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนของมอเตอร์ ( Rotor, Stator) และชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทมินีแบ.

Tag :

SHARE :

Back