การเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ 2557” ณ เทศบาลตำบลพระอินทราชา

11 มกราคม 2557

การเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ 2557” ณ เทศบาลตำบลพระอินทราชา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ณ เทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได้ร่วมออกบูธจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และจัดให้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามและเกมส์แยกประเภทของทิ้ง นอกจากนี้ ยังได้แจกของรางวัลสำหรับการเล่นเกมส์ แจกหนังสือ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และแผ่นพับเกี่ยวกับกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำนวน 1,476 เล่ม รวมทั้งแจกต้นไม้จำนวน 830 ต้น ได้แก่ ไม้ดอก ไม้พุ่ม และพืชสวนครัว เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

Tag :

SHARE :

Back