กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล CSW-DIW Continuous Award 2019

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนา

ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยื่น ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 6 โรงงาน ดังนี้

โครงการ CSW-DIW Continuous Award

  1. โรงงานบางปะอิน
  2. โรงงานนวนคร
  3. โรงงานอยุธยา
  4. โรงงานโรจนะ จำนวน 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  5. โรงงานลพบุรี จำนวน 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  6. โรงงานบ้านหว้า

กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับร่วมรางวัลกับทางผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Tag :

SHARE :

Back