โครงการ “ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์”

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้จัดตั้งจุดรับบริจาคเงินสมทบทุนให้
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ กับ โครงการ “ร่วมบริจาคเพื่อสมทบ
ทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์” โดยได้รับเงินบริจาคในโครงการดังกล่าว
จากพนักงาน จำนวน 117,869 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และ
จากกลุ่ม Minebea Running Club จำนวน 20,787 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 138,656 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
โดยมีนายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

Tag :

SHARE :

Back