โครงการเช็ครถฟรี ขับขี่ปลอดภัย สุขใจทุกเส้นทาง

บริษัทเอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน กอรปกับรถจักรยานยนต์เองเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นกับรถรับส่งพนักงานของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันอาจจะเกิดจากสภาพความบกพร่องของรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดทำ “โครงการเช็ครถฟรี ขับขี่ปลอดภัย สุขใจทุกเส้นทาง” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

Tag :

SHARE :

Back