CSR

21 ต.ค. 2020

กิจกรรม “โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563”

กิจกรรม “โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563”

 

30 พ.ค. 2020

มินีแบร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19

กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการ “มินีแบร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19” โดยมีเป้าหมายเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนทั้งสิ้น 4,350 ถุง  ให้กับประชาชน ชุมชนรอบโรงงาน

11 ม.ค. 2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ตัวแทนฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย และเทศบาลตำบลพระอินทราชา

 

03 ม.ค. 2020

สนับสนุนรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีบ่อน้ำบาดาลรั่วไม่สามารถใช้การได้ ณ เทศบาลเชียงรากน้อย

บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด โรงงานบางปะอินได้สนับสนุนน้ำและรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลรั่วไม่สามารถใช้การได้

 

20 ธ.ค. 2019

โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” โรงเรียนสตรีอ่างทอง  

ตัวแทนคณะกรรมการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมจากฝ่าย OHS&ENVI และ HRA Admin

ได้จัดอบรมภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติในโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้กับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

จ.อ่างทอง